POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades Fiscals i Comercials del Titular

  • Nom fiscal: GM CLOUD DESIGN 2011, S.L.
  • N.I.F.: B55260772
  • Adreça fiscal: Carrer Cavallers, 28 (local 35)
    17200 Palafrugell (Girona)
  • Contacte:  [email protected] +34 681 341 197

1.- Inclusió de les dades personals de L’USUARI (en endavant CLIENT) als fitxers de GM CLOUD DESIGN (en endavant L’EMPRESA)

En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la llei 15/1999, s’adverteix que les dades de caràcter personal que faciliti el CLIENT a L’EMPRESA, formaran part de la base de dades d’aquesta última, incloses en un fitxer propietat de L’EMPRESA, i que la mateixa fa servir amb la finalitat de dur a terme els encàrrecs professionals que a la mateixa s’encomanin (assessorament i/o gestió). L’EMPRESA pot cedir les dades de les quals disposa a d’altres empreses o entitats a fi que donin compliment a la finalitat per la qual s’ha creat el present fitxer. S’informa al CLIENT que pot fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o exclusió dirigint-se a L’EMPRESA, per correu electrònic a [email protected] o per carta a l’adreça Carrer Cavallers, 28 (local 35) de Palafrugell (17200 – Girona), com a responsable del tractament.

2.- Ús de les dades dels fitxers propietat del CLIENT

En base a allò que s’estableix a l’article 12 de L.O 15/1999 de 13 de novembre de protecció de dades de caràcter personal, i amb la finalitat de poder dur a terme els serveis contractats amb L’EMPRESA i les seves associades , el CLIENT autoritza a aquestes empreses, les quals accepten, a tenir accés a les dades de caràcter personal incloses als fitxers que els siguin facilitades per part del CLIENT, a fi de dur a terme la realització dels serveis contractats.

El CLIENT, com a responsable del tractament d’aquestes dades, autoritza a L’EMPRESA, com encarregada del tractament, a fer ús de les dades contingudes en els esmentats fitxers amb l’única finalitat de realitzar la prestació de serveis contractats pel CLIENT.

Els encarregats del tractament, no comunicaran les dades a terceres persones, a excepció que sigui estrictament necessari per a la prestació del servei contractat. L’EMPRESA disposa de les mesures de seguretat reglamentàries exigides per raó de les dades tractades i en funció del nivell de protecció que es requereix reglamentàriament.

Un cop finalitzada la present prestació de serveis, els encarregats del tractament destruiran o retornaran al responsable del tractament les dades de les quals poguessin disposar.